O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) sprovodi program „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji“ koji finansira Evropska komisija. Projekat podržava Vladu Republike Srbije u efikasnoj primeni EU tekovina u oblasti rodne ravnopravnosti i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2020. Projekat pruža podršku organizacijama civilnog društva koja doprinose specifičnim merama Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2016-2018. UN Women u Srbiji sprovodi ovaj program u partnerstvu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, Ministarstvom za evropske integracije, Delegacijom EU u Srbiji i drugim partnerskim institucijama i organizacijama civilnog društva koje se bave rodnom ravnopravnošću. 

Osnovni cilj je unapređenje položaja žena i podrška lokalnim zajednicama u ispunjavanju njihovih obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti. 

Na putu do rodne ravnopravnosti:

  • Daćemo podršku Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost koje sprovodi Nacionalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost i pokušava da implementira pravne tekovine EU iz oblasti rodne ravnopravnosti. Podrškom Nacionalnog akcionog plana biće uvedene mere ekonomskog osnaživanja žena u tri oblasti: žene na tržištu rada; žene preduzetnice; žene na selu.To će se postići dodelom grantova organizacijama i mrežama civilnog društva koje se bave rodnom ravnopravnošću i osnaživanjem žena.
  • Daćemo podršku Ministarstvu za evropske integracije da uspostavi interne procedure za uvođenje rodnih aspekata, kako bi se rodna ravnopravnost integrisala u relevantna programska dokumenta i identifikovali prioriteti u oblasti rodne ravnopravnosti za buduće akcije.
Sektor
  • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
  • Demokratija i ljudska prava
Komponente
  • Podrška Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost u sprovođenju i praćenju Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i pravne tekovine EU u oblasti rodne ravnopravnosti u svim sektorima
  • Podrška Ministarstvu za evropske integracije u uključivanju rodnih aspekata u IPA programe kroz pružanje sistematske pomoći za razvoja kapaciteta i tehničkih smernica
  • Podrška sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i mera ekonomskog osnaživanja žena u tri oblasti: žene na tržištu rada, žene preduzetnice i žene na selu
Grad / Region
Srbija
EU donacija
2.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 19 - Socijalna politika i zapošljavanje,
  • 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata,
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Mart 2018. - Februar 2021.
Korisnik
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za evropske integracije, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost
Implementiran od strane
UN Women